DO GÓRY
WRÓĆ NA STRONĘ

Licencja użytkownika

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Niniejsza umowa jest umową licencyjną zawartą pomiędzy użytkownikiem końcowym (zwanym dalej „Użytkownikiem”) korzystającym z gry komputerowej „Find the Melody” (zwanej dalej „Grą”) oraz Gamespol sp. z o.o. z/s w Lublinie oraz jej oddziałami i spółkami powiązanymi (zwani dalej łącznie „GAMESPOL”).
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) reguluje zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Gry niezależnie od jej wersji i sposobu dystrybucji. Niniejsza Umowa obejmuje Grę oraz związaną z nią dokumentację, uaktualnienia oraz rozszerzenia o ile uaktualnienia, rozszerzenia i dokumentacje nie są rozprowadzane z oddzielną umowa licencyjną.
Przed instalacją Gry Użytkownik winien zapoznać się z niniejszą umową licencyjną.
Używając Gry, jak również instalując, umieszczając lub kopiując Grę na swój komputer, elektroniczne urządzenie przenośne lub na inny nośnik danych Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.
Prawo do korzystania z Gry jest przekazywane na zasadach licencji nie zaś sprzedaży.
Gra zawiera oprogramowanie autorstwa osób trzecich, korzystanie przez Użytkownika z tego oprogramowania podlega warunkom właściwych licencji obejmujących to oprogramowanie.
W przypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej umowy licencyjnej, winien zaprzestać bezzwłocznie korzystania z Gry, odinstalować Grę oraz usunąć posiadane kopie Gry oraz wszystkie powiązane z nią pliki i materiały. W przypadku odmowy zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej umowy zwrot zapłaconej ceny jest uzależniony od spełnienia warunków polityki zwrotów u danego sprzedawcy. Użytkownikowi w przypadku odmowy akceptacji warunków niniejszej umowy nie przysługuje żadna inna forma odszkodowania lub też zadośćuczynienia.

II. WARUNKI LICENCJI.

GAMESPOL udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nie podlegającej przeniesieniu (z zastrzeżeniem pkt. III.1) licencji na instalację oraz użytkowanie Gry na użytek prywatny na terenie całego świata. Licencja udzielana jest na użytek niekomercyjny.
Niniejsza licencja nie przyznaje Użytkownikowi prawa do własności intelektualnej związanej z Grą ani też nie przenosi na niego jej własności.
Z wyjątkiem licencji wyraźnie udzielonych Użytkownikowi na mocy postanowień niniejszej umowy wszelkie prawa związane z Grą w tym prawa autorskie, znaki handlowe i prawa własności intelektualnej pozostają własnością GAMESPOL. W szczególności własnością GAMESPOL pozostają zawarte w Grze: teksty, muzyka, filmy, obrazy, animacje, lokacje, rozwiązania dotyczące interfejsu, postacie, fabuła.
Korzystanie z usług sieciowych które mogą być udostępnione Użytkownikowi jako element Gry będzie podlegać postanowieniom odrębnej umowy regulującej świadczenie usług on-line, która będzie wymagać odrębnej zgody użytkownika. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień umowy regulującej świadczenie usług on-line niektóre funkcje Gry mogą zostać ograniczone lub dezaktywowane.

III. OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik może przenieść prawa przyznane mu w ramach niniejszej umowy na inną osobę pod warunkiem przekazania jej wszystkich kopii Gry oraz jednoczesnego usunięcia wszystkich kopii Gry ze swoich urządzeń. Uprawnienie niniejsze nie obejmuje prawa do przekazania dostępu do usług internetowych w postaci kont internetowych oraz nie obejmuje praw powiązanych z tego typu kontami oraz praw przyznanych indywidualnie użytkownikowi. Prawo niniejsze może być ograniczone postanowieniami umów które Użytkownik zawiera z dystrybutorami gier takimi jak Gogle Play, App Store, Steam itp.
Użytkownik z zastrzeżeniem prawa z pkt. 1 powyżej zgadza się:
nie wykorzystywać Gry do celów komercyjnych,
nie wypożyczać, nie wynajmować i nie oddawać w użyczenie Gry osobom trzecim,
nie sprzedawać, nie rozpowszechniać, nie udzielać podlicencji ani nie przekazywać w inny sposób Gry osobom trzecim,
nie udostępniać Gry do użytkowania za pośrednictwem usług sieciowych,
nie kopiować Gry, za wyjątkiem kopii na użytek własny, oraz kopii które są sporządzane w toku normalnego procesu instalacji gry,
nie dekompilować kodu Gry, ani nie pozyskiwać go za pomocą innych technik inżynierii wstecznej,
nie modyfikować w żaden sposób działania Gry oraz jej kodu, nie tworzyć dzieł pochodnych ani nie wykorzystywać fragmentów lub całości Gry w swoich dziełach,
nie usuwać znaków handlowych GAMESPOL i informacji prawnych zawartych w Grze lub elementach z nią powiązanych takich jak opakowanie czy dokumentacja,
nie udostępniań kopii Gry w sieci w szczególności w sposób umożliwiający jej pobranie lub wykorzystane przez osoby trzecie.
Użytkownik we własnym zakresie pozyskuje dostęp do połączenia internetowego w celu uzyskania dostępu do Gry i korzystania z niej. GAMESPOL nie gwarantuje dostępności Gry na wszystkich urządzeniach (komputerach i urządzeniach moblinych). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas pobrania danych koniecznych do zainstalowania Gry oraz podczas jej aktualizacji i korzystania z niej dostawca usług internetowych może naliczać opłaty za przesyłane dane zgodnie ze swoim planem taryfowym. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z dostępem do Gry ze swojego urządzenia.
Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Gra może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, nowe funkcje oraz dodatkową zawartość. Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji, nowych funkcji i dodatkowych zawartości, które nie są rozprowadzane na podstawie odrębnej umowy licencyjnej.

IV ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH ORAZ DOSTARCZANIE REKLAM STRON TRZECICH.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie oprogramowania i technologi analitycznych do gromadzenia, przechowywania, przesyłania i wykorzystywania informacji niepozwalających na identyfikację Użytkownika, które dotyczą używanego przez niego urządzenia (w tym identyfikatora UDID) adresu IP, rodzaju i wersji systemu operacyjnego oraz zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania, danych geolokalizacyjnych, danych o korzystaniu z Gry, danych sesji, identyfikatorów przeglądarek internetowych, informacji o operatorze lub/i dostawcy usług internetowych, danych statystycznych oraz analitycznych obejmujących korzystanie z sieci oraz Gry przez Użytkownika.
GAMESPOL ma prawo wymienione w pkt. 1 powyżej dane udostępniać i przesyłać osobom trzecim w formie niepozwalającej na identyfikację Użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na to iż Gra może dostarczać reklamy (w tym reklamy behawioralne). Podczas korzystania przez Użytkownika z Gry dostarczane reklamy mogą wykorzystywać informacje statystyczne, lokalizacyjne, informacje o odwiedzanych stronach, demograficzne i inne zebrane bezpośrednio od Użytkownika i osób trzecich.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY.

W przypadku jeżeli Użytkownik nie spełnia co najmniej jednego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy lub w przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z Gry w sposób sprzeczny z prawem lub użytkuje ją w niewłaściwy sposób lub też korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub niewłaściwy z usług sieciowych świadczonych związanych z Grą GAMESPOL ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Rozwiązanie umowy przez GAMESPOL w trybie opisanym w pkt. 1 powyżej nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń które GAMESPOL może mieć do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego postanowień niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA DRM.

Gra może być chroniona za pomocą oprogramowania pozwalającego na zarządzanie prawami cyfrowymi (zwane dalej DRM).
Użytkownik w związku z powyższym wyraża zgodę na zainstalowanie na jego komputerze lub urządzeniu przenośnym oprogramowania DRM oraz dodatkowych składników potrzebnych do zabezpieczenia Gry przed nieuprawnionym kopiowaniem.
Użytkownik w związku ze wskazaną w pkt. 1 powyżej możliwością zabezpieczenia Gry poprzez DRM przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż podczas instalacji i pierwszego uruchomienia może być konieczne posiadanie połączenia z internetem.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI.

GAMESPOL oraz jej oddziały i podmioty powiązane w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie będą odpowiedzialne za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia ciała lub mienia, utraty danych, utraty zysków, koszty zastąpienia towarów czy przerwania działalności zarobkowej wynikające z działania Gry. GAMESPOL oraz jej oddziały i podmioty powiązane nie będą odpowiedzialne za w/w szkody lub/i jakiekolwiek inne szkody specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wynikłe z niezdolności do użytkowania lub też z użytkowania Gry lub związanej z nią dokumentacji nawet jeżeli są one spowodowane normalnym tokiem wydarzeń lub jeśli GAMESPOL została poinformowana o możliwości takich szkód.
W jurysdykcjach w których wyłączenie odpowiedzialności opisane w pkt. 1 powyżej nie jest skuteczne GAMESPOL odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Grę.
Gra jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” bez żadnych gwarancji ani zapewnień prawidłowego działania ze wszelkimi błędami i usterkami. GAMESPOL nie udziela jakiejkolwiek dorozumianych gwarancji nieprzerwanego działania, przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw osób trzecich, zadowolenia z Gry, wolnego od błędów funkcjonowania, kompatybilności Gry z innym oprogramowaniem lub poprawienia błędów w Grze. Niniejsze ograniczenie może nie mieć zastosowania w niektórych jurysdykcjach i systemach prawnych ze względu na obowiązujące tam przepisy prawa.
Ograniczenia o których mowa w pkt. 1-3 powyżej stosują się do wszystkiego co jest związane z Grą, usługami, zawartością na stronach internetowych osób trzecich, do oprogramowania autorstwa osób trzecich, do pozwów o naruszenie kontraktu, naruszenie gwarancji lub stanu, do odpowiedzialności za winę, zaniedbanie lub inne delikty cywilne.

VIII. JURYSDYKCJA.

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i winna być interpretowana zgodnie z tym prawem. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik wyraża zgodę (w zakresie jurysdykcji, które na to pozwalają) na zrzeczenie się prawa do procesu sądowego, procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych lub udziału w pozwie zbiorowym lub grupowym. Wszelkie spory i roszczenia Użytkownika w stosunku do GAMESPOL będą podlegać następującym regulacjom. W pierwsze kolejności Użytkownik złoży GAMESPOL pisemne zawiadomienie o swoich roszczeniach i strony podejmą negocjacje. W przypadku jeżeli w ciągu 45 dni od daty otrzymania przez GAMESPOL korespondencji od Użytkownika strony nie osiągną porozumienia co do polubownego zakończenia sporu spór może zostać poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby GAMESPOL.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Użytkownik niniejszym wraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne jednak może być niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcji Gry. W szczególności zgoda Użytkownika obejmuje następujące dane:
imię i nazwisko Użytkownika,
adres e-mail Użytkownika,
kraj zamieszkania Użytkownika,
adres Użytkownika,
numer telefonu (lub/i faksu) Użytkownika,
nazwę Użytkownika, oraz nazwy którymi posługuje się on na platformach służących dystrybucji gier (w szczególności AppStore, GooglePlay, Steam itp.),
numery, nazwy użytkownika oraz inne dane udostępnione przez Użytkownika w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów (w szczególności Skype, Facebok Messenger, Google Hangouts itp.).
adres IP komputera użytkownika, oraz inne dane umożliwiające identyfikację komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika
Zgoda użytkownika obejmuje używanie wyżej wymienionych danych w celu dzielenia licencji, dostarczenia aktualizacji Gry oraz dla celów marketingowych. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazywanie w razie potrzeby wyżej wymienionych danych innym podmiotom w szczególności powiązanych lub współpracujących z GAMESPOL na cele wskazane w niniejszym punkcie powyżej.
Użytkownik ma prawdo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania jak również do zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostały pozyskane z naruszeniem przepisów lub stały się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych, prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, uprawnieniu do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych jak również o odbiorcach danych osobowych znanych w chwili wyrażenia gody.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od GAMESPOL na podany przez Użytkownika adres e-mail, informacji związanych z Grą, informacji o innych grach, produktach i usługach GAMESPOL.
Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zbierania informacji technicznych w celu ulepszenia Gry oraz przeciwdziałaniu nielegalnemu korzystaniu z Gry.

X. KLAUZULA SALWATORYJNA.

W przypadku jeżeli któreś postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy oraz wersje niniejszej Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem a GAMESPOL dotyczące Gry.
Nagłówki artykułów i punktów zawarte w niniejszej umowie mają charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływają na znaczenie i interpretację treści umowy.
GAMESPOL zastrzega sobie uprawnienie do modyfikacji treści Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a najnowszą wersją tej umowy dostępną na stronie GAMESPOL http://gamespol.pl/ wiążące są postanowienia najnowszej wersji Umowy.
Niewykorzystanie lub opóźnione wykorzystanie przez którąkolwiek ze stron praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a częściowe lub jednorazowe skorzystania z danego prawa nie wyłącza możliwości wykorzystania tego prawa w przyszłości.
Użytkownik jest zobowiązany opłacić wszelkie przewidziane przepisami prawa podatki od sprzedaży, użytkowania lub też przeniesienia praw do licencji, cła oraz inne należności publicznoprawne powstałe z tytułu niniejszej umowy zgodnie z przepisami właściwymi dla jego kraju i miejsca zamieszkania. Postanowienie to nie obejmuje podatku dochodowego który obciąża GAMESPOL.
Strony oświadczają, że do niniejszej Umowy nie będzie miała zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (Wiedeń 1980).
Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Niniejsza umowa jest umową licencyjną zawartą pomiędzy użytkownikiem końcowym (zwanym dalej „Użytkownikiem”) korzystającym z gry komputerowej „…………………….” (zwanej dalej „Grą”) oraz Gamespol sp. z o.o. z/s w Lublinie oraz jej oddziałami i spółkami powiązanymi (zwani dalej łącznie „GAMESPOL”).
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) reguluje zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Gry niezależnie od jej wersji i sposobu dystrybucji. Niniejsza Umowa obejmuje Grę oraz związaną z nią dokumentację, uaktualnienia oraz rozszerzenia o ile uaktualnienia, rozszerzenia i dokumentacje nie są rozprowadzane z oddzielną umowa licencyjną.
Przed instalacją Gry Użytkownik winien zapoznać się z niniejszą umową licencyjną.
Używając Gry, jak również instalując, umieszczając lub kopiując Grę na swój komputer, elektroniczne urządzenie przenośne lub na inny nośnik danych Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.
Prawo do korzystania z Gry jest przekazywane na zasadach licencji nie zaś sprzedaży.
Gra zawiera oprogramowanie autorstwa osób trzecich, korzystanie przez Użytkownika z tego oprogramowania podlega warunkom właściwych licencji obejmujących to oprogramowanie.
W przypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej umowy licencyjnej, winien zaprzestać bezzwłocznie korzystania z Gry, odinstalować Grę oraz usunąć posiadane kopie Gry oraz wszystkie powiązane z nią pliki i materiały. W przypadku odmowy zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej umowy zwrot zapłaconej ceny jest uzależniony od spełnienia warunków polityki zwrotów u danego sprzedawcy. Użytkownikowi w przypadku odmowy akceptacji warunków niniejszej umowy nie przysługuje żadna inna forma odszkodowania lub też zadośćuczynienia.

II. WARUNKI LICENCJI.

GAMESPOL udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nie podlegającej przeniesieniu (z zastrzeżeniem pkt. III.1) licencji na instalację oraz użytkowanie Gry na użytek prywatny na terenie całego świata. Licencja udzielana jest na użytek niekomercyjny.
Niniejsza licencja nie przyznaje Użytkownikowi prawa do własności intelektualnej związanej z Grą ani też nie przenosi na niego jej własności.
Z wyjątkiem licencji wyraźnie udzielonych Użytkownikowi na mocy postanowień niniejszej umowy wszelkie prawa związane z Grą w tym prawa autorskie, znaki handlowe i prawa własności intelektualnej pozostają własnością GAMESPOL. W szczególności własnością GAMESPOL pozostają zawarte w Grze: teksty, muzyka, filmy, obrazy, animacje, lokacje, rozwiązania dotyczące interfejsu, postacie, fabuła.
Korzystanie z usług sieciowych które mogą być udostępnione Użytkownikowi jako element Gry będzie podlegać postanowieniom odrębnej umowy regulującej świadczenie usług on-line, która będzie wymagać odrębnej zgody użytkownika. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień umowy regulującej świadczenie usług on-line niektóre funkcje Gry mogą zostać ograniczone lub dezaktywowane.

III. OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik może przenieść prawa przyznane mu w ramach niniejszej umowy na inną osobę pod warunkiem przekazania jej wszystkich kopii Gry oraz jednoczesnego usunięcia wszystkich kopii Gry ze swoich urządzeń. Uprawnienie niniejsze nie obejmuje prawa do przekazania dostępu do usług internetowych w postaci kont internetowych oraz nie obejmuje praw powiązanych z tego typu kontami oraz praw przyznanych indywidualnie użytkownikowi. Prawo niniejsze może być ograniczone postanowieniami umów które Użytkownik zawiera z dystrybutorami gier takimi jak Gogle Play, App Store, Steam itp.
Użytkownik z zastrzeżeniem prawa z pkt. 1 powyżej zgadza się:
nie wykorzystywać Gry do celów komercyjnych,
nie wypożyczać, nie wynajmować i nie oddawać w użyczenie Gry osobom trzecim,
nie sprzedawać, nie rozpowszechniać, nie udzielać podlicencji ani nie przekazywać w inny sposób Gry osobom trzecim,
nie udostępniać Gry do użytkowania za pośrednictwem usług sieciowych,
nie kopiować Gry, za wyjątkiem kopii na użytek własny, oraz kopii które są sporządzane w toku normalnego procesu instalacji gry,
nie dekompilować kodu Gry, ani nie pozyskiwać go za pomocą innych technik inżynierii wstecznej,
nie modyfikować w żaden sposób działania Gry oraz jej kodu, nie tworzyć dzieł pochodnych ani nie wykorzystywać fragmentów lub całości Gry w swoich dziełach,
nie usuwać znaków handlowych GAMESPOL i informacji prawnych zawartych w Grze lub elementach z nią powiązanych takich jak opakowanie czy dokumentacja,
nie udostępniań kopii Gry w sieci w szczególności w sposób umożliwiający jej pobranie lub wykorzystane przez osoby trzecie.
Użytkownik we własnym zakresie pozyskuje dostęp do połączenia internetowego w celu uzyskania dostępu do Gry i korzystania z niej. GAMESPOL nie gwarantuje dostępności Gry na wszystkich urządzeniach (komputerach i urządzeniach moblinych). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas pobrania danych koniecznych do zainstalowania Gry oraz podczas jej aktualizacji i korzystania z niej dostawca usług internetowych może naliczać opłaty za przesyłane dane zgodnie ze swoim planem taryfowym. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z dostępem do Gry ze swojego urządzenia.
Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Gra może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje, nowe funkcje oraz dodatkową zawartość. Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do wszystkich aktualizacji, nowych funkcji i dodatkowych zawartości, które nie są rozprowadzane na podstawie odrębnej umowy licencyjnej.

IV ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH ORAZ DOSTARCZANIE REKLAM STRON TRZECICH.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie oprogramowania i technologi analitycznych do gromadzenia, przechowywania, przesyłania i wykorzystywania informacji niepozwalających na identyfikację Użytkownika, które dotyczą używanego przez niego urządzenia (w tym identyfikatora UDID) adresu IP, rodzaju i wersji systemu operacyjnego oraz zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania, danych geolokalizacyjnych, danych o korzystaniu z Gry, danych sesji, identyfikatorów przeglądarek internetowych, informacji o operatorze lub/i dostawcy usług internetowych, danych statystycznych oraz analitycznych obejmujących korzystanie z sieci oraz Gry przez Użytkownika.
GAMESPOL ma prawo wymienione w pkt. 1 powyżej dane udostępniać i przesyłać osobom trzecim w formie niepozwalającej na identyfikację Użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na to iż Gra może dostarczać reklamy (w tym reklamy behawioralne). Podczas korzystania przez Użytkownika z Gry dostarczane reklamy mogą wykorzystywać informacje statystyczne, lokalizacyjne, informacje o odwiedzanych stronach, demograficzne i inne zebrane bezpośrednio od Użytkownika i osób trzecich.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY.

W przypadku jeżeli Użytkownik nie spełnia co najmniej jednego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy lub w przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z Gry w sposób sprzeczny z prawem lub użytkuje ją w niewłaściwy sposób lub też korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub niewłaściwy z usług sieciowych świadczonych związanych z Grą GAMESPOL ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Rozwiązanie umowy przez GAMESPOL w trybie opisanym w pkt. 1 powyżej nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń które GAMESPOL może mieć do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego postanowień niniejszej umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA DRM.

Gra może być chroniona za pomocą oprogramowania pozwalającego na zarządzanie prawami cyfrowymi (zwane dalej DRM).
Użytkownik w związku z powyższym wyraża zgodę na zainstalowanie na jego komputerze lub urządzeniu przenośnym oprogramowania DRM oraz dodatkowych składników potrzebnych do zabezpieczenia Gry przed nieuprawnionym kopiowaniem.
Użytkownik w związku ze wskazaną w pkt. 1 powyżej możliwością zabezpieczenia Gry poprzez DRM przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż podczas instalacji i pierwszego uruchomienia może być konieczne posiadanie połączenia z internetem.

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI.

GAMESPOL oraz jej oddziały i podmioty powiązane w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie będą odpowiedzialne za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia ciała lub mienia, utraty danych, utraty zysków, koszty zastąpienia towarów czy przerwania działalności zarobkowej wynikające z działania Gry. GAMESPOL oraz jej oddziały i podmioty powiązane nie będą odpowiedzialne za w/w szkody lub/i jakiekolwiek inne szkody specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wynikłe z niezdolności do użytkowania lub też z użytkowania Gry lub związanej z nią dokumentacji nawet jeżeli są one spowodowane normalnym tokiem wydarzeń lub jeśli GAMESPOL została poinformowana o możliwości takich szkód.
W jurysdykcjach w których wyłączenie odpowiedzialności opisane w pkt. 1 powyżej nie jest skuteczne GAMESPOL odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Grę.
Gra jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” bez żadnych gwarancji ani zapewnień prawidłowego działania ze wszelkimi błędami i usterkami. GAMESPOL nie udziela jakiejkolwiek dorozumianych gwarancji nieprzerwanego działania, przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw osób trzecich, zadowolenia z Gry, wolnego od błędów funkcjonowania, kompatybilności Gry z innym oprogramowaniem lub poprawienia błędów w Grze. Niniejsze ograniczenie może nie mieć zastosowania w niektórych jurysdykcjach i systemach prawnych ze względu na obowiązujące tam przepisy prawa.
Ograniczenia o których mowa w pkt. 1-3 powyżej stosują się do wszystkiego co jest związane z Grą, usługami, zawartością na stronach internetowych osób trzecich, do oprogramowania autorstwa osób trzecich, do pozwów o naruszenie kontraktu, naruszenie gwarancji lub stanu, do odpowiedzialności za winę, zaniedbanie lub inne delikty cywilne.

VIII. JURYSDYKCJA.

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i winna być interpretowana zgodnie z tym prawem. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik wyraża zgodę (w zakresie jurysdykcji, które na to pozwalają) na zrzeczenie się prawa do procesu sądowego, procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych lub udziału w pozwie zbiorowym lub grupowym. Wszelkie spory i roszczenia Użytkownika w stosunku do GAMESPOL będą podlegać następującym regulacjom. W pierwsze kolejności Użytkownik złoży GAMESPOL pisemne zawiadomienie o swoich roszczeniach i strony podejmą negocjacje. W przypadku jeżeli w ciągu 45 dni od daty otrzymania przez GAMESPOL korespondencji od Użytkownika strony nie osiągną porozumienia co do polubownego zakończenia sporu spór może zostać poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby GAMESPOL.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Użytkownik niniejszym wraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne jednak może być niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcji Gry. W szczególności zgoda Użytkownika obejmuje następujące dane:
imię i nazwisko Użytkownika,
adres e-mail Użytkownika,
kraj zamieszkania Użytkownika,
adres Użytkownika,
numer telefonu (lub/i faksu) Użytkownika,
nazwę Użytkownika, oraz nazwy którymi posługuje się on na platformach służących dystrybucji gier (w szczególności AppStore, GooglePlay, Steam itp.),
numery, nazwy użytkownika oraz inne dane udostępnione przez Użytkownika w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów (w szczególności Skype, Facebok Messenger, Google Hangouts itp.).
adres IP komputera użytkownika, oraz inne dane umożliwiające identyfikację komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika
Zgoda użytkownika obejmuje używanie wyżej wymienionych danych w celu dzielenia licencji, dostarczenia aktualizacji Gry oraz dla celów marketingowych. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazywanie w razie potrzeby wyżej wymienionych danych innym podmiotom w szczególności powiązanych lub współpracujących z GAMESPOL na cele wskazane w niniejszym punkcie powyżej.
Użytkownik ma prawdo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania jak również do zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostały pozyskane z naruszeniem przepisów lub stały się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych, prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, uprawnieniu do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych jak również o odbiorcach danych osobowych znanych w chwili wyrażenia gody.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od GAMESPOL na podany przez Użytkownika adres e-mail, informacji związanych z Grą, informacji o innych grach, produktach i usługach GAMESPOL.
Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zbierania informacji technicznych w celu ulepszenia Gry oraz przeciwdziałaniu nielegalnemu korzystaniu z Gry.

X. KLAUZULA SALWATORYJNA.

W przypadku jeżeli któreś postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy oraz wersje niniejszej Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem a GAMESPOL dotyczące Gry.
Nagłówki artykułów i punktów zawarte w niniejszej umowie mają charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływają na znaczenie i interpretację treści umowy.
GAMESPOL zastrzega sobie uprawnienie do modyfikacji treści Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a najnowszą wersją tej umowy dostępną na stronie GAMESPOL http://gamespol.pl/ wiążące są postanowienia najnowszej wersji Umowy.
Niewykorzystanie lub opóźnione wykorzystanie przez którąkolwiek ze stron praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się tych praw, a częściowe lub jednorazowe skorzystania z danego prawa nie wyłącza możliwości wykorzystania tego prawa w przyszłości.
Użytkownik jest zobowiązany opłacić wszelkie przewidziane przepisami prawa podatki od sprzedaży, użytkowania lub też przeniesienia praw do licencji, cła oraz inne należności publicznoprawne powstałe z tytułu niniejszej umowy zgodnie z przepisami właściwymi dla jego kraju i miejsca zamieszkania. Postanowienie to nie obejmuje podatku dochodowego który obciąża GAMESPOL.
Strony oświadczają, że do niniejszej Umowy nie będzie miała zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (Wiedeń 1980).

« WRÓĆ NA STRONĘ

Kup grę


Gra Find The Melody do nabycia w sklepach: